Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

niceshot
Czasem możesz wybierać tylko spośród samych złych opcji. Musisz zdecydować, która z nich jest najmniej zła.
— Colleen Hoover – Hopeless
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viawolalabym wolalabym
5005 9b14
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaApch Apch
niceshot
Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Lęk wypełnia nasze życie jak powietrze, zagęszcza je, poruszamy się po nim, pływamy w nim, brodzimy w nim po kolana. [...] Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
— Jakub Żulczyk - O lęku
niceshot
2269 5718
Reposted fromfoina foina viainherownway inherownway
niceshot
1606 2925
Reposted fromhellhasnofury hellhasnofury viaApch Apch
niceshot
2502 f3af
Reposted fromhole-love hole-love viaApch Apch
niceshot
5498 4de0
Reposted fromkotowate kotowate viainherownway inherownway
niceshot
1673 3a91
Reposted fromApch Apch
niceshot
niceshot
8031 a46d
Reposted fromlove-winter love-winter viaApch Apch
niceshot
1174 8225 500
Reposted fromUncertainty Uncertainty viainherownway inherownway
niceshot
1250 efc5
Reposted fromwetpussycat wetpussycat viainherownway inherownway
niceshot
9801 678d 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viastuckedinsoul stuckedinsoul
niceshot
niceshot
3974 c7db
Reposted fromlittlefool littlefool viastuckedinsoul stuckedinsoul
niceshot
9033 87e0
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viastuckedinsoul stuckedinsoul
niceshot
8704 fed8
niceshot
2126 e930 500
Reposted fromkjuik kjuik viastuckedinsoul stuckedinsoul

July 05 2015

niceshot
6193 61a5
Reposted fromB-like-butter B-like-butter
niceshot
6467 3ecc 500
Reposted fromretaliate retaliate viaApch Apch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl