Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

niceshot
2254 cf6c 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viazabka zabka

July 26 2017

niceshot
3820 87d7
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vialitka litka
niceshot
8484 348f 500
Reposted fromslodziak slodziak vialitka litka
niceshot
niceshot
8174 1510
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viazabka zabka
8002 5b6e 500
niceshot
2313 7e0a
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viawolalabym wolalabym
niceshot
4834 6880
Reposted fromkarahippie karahippie viawolalabym wolalabym

July 25 2017

niceshot
2912 3730 500
Reposted fromverronique verronique vialitka litka

July 20 2017

niceshot
3629 275c 500
Reposted fromfoods foods vialitka litka
niceshot
7031 5840
Reposted fromniewychowana niewychowana vialitka litka
niceshot
8674 beaf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialitka litka
niceshot
2224 29a7 500
Reposted fromkjuik kjuik vialitka litka

June 21 2017

niceshot
1277 ca7b 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialitka litka
niceshot
1356 672c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialitka litka
niceshot
5730 3d7f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialitka litka
niceshot
1249 7c7f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialottee lottee
niceshot
5184 7771
Reposted fromdobby dobby viazabka zabka
niceshot
1791 e16c

June 15 2017

niceshot
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viainherownway inherownway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl