Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2016

niceshot
0774 261c
Reposted fromhearted hearted vialitka litka
niceshot
9408 16d3 500
Reposted fromrol rol viastuckedinsoul stuckedinsoul
niceshot
6204 03f2 500
Reposted fromrol rol viastuckedinsoul stuckedinsoul

October 14 2016

niceshot
2911 732d
Reposted fromthedevilstears thedevilstears viawolalabym wolalabym
niceshot
Reposted frombluuu bluuu viazabka zabka
niceshot
Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty.
— Charles Bukowski
Reposted fromrudazolza rudazolza viazabka zabka
niceshot
1645 f0f7 500
Reposted fromoll oll vialitka litka
niceshot
3421 5544
Reposted fromcarameltea carameltea vialitka litka
niceshot

Umarłem przez Ciebie, chociaż właśnie dla Ciebie tak pragnąłem żyć.

- Jan Brzechwa

Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viazabka zabka
niceshot
6077 41a9
Reposted fromget-fit get-fit viazabka zabka
niceshot
8341 60f4 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
niceshot
Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromesperantoo esperantoo viazabka zabka
niceshot
Ograniczenie z kimś kontaktów niemal do zera nie musi być od razu szekspirowską tragedią. Powiedzmy, że to pauza. Pauza też może być potrzebna. Tak jak w muzyce, gdzie cisza bywa różnie ważna jak dźwięki.
— ,,Chłopaki niech płaczą''
Reposted fromaynis aynis viawolalabym wolalabym
niceshot
Jeśli zechcesz wrócić - wracaj
Jeśli odejść - idź
To nieważne z kim
I wszystko jedno gdzie
Już na zawsze tamto będzie
W sercach nam się tlić
Jak neonowy szyld
"Gdzie jesteś?"
— Stanisław Staszewski
Reposted fromkotdziwok kotdziwok viawolalabym wolalabym
niceshot
0570 a8ff
tibetan proverb
Reposted fromStonerr Stonerr viazabka zabka
niceshot
4067 60e0
Reposted fromohshit ohshit vialitka litka
niceshot
3536 a2c0 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialitka litka
niceshot
9063 5cc7
Reposted fromcarameltea carameltea vialitka litka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl