Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2018

niceshot
4024 3d49
Reposted fromjedendzien jedendzien vialottee lottee
niceshot
3999 d838 500
Reposted fromcalifornia-love california-love vialitka litka

February 14 2018

niceshot
Reposted frombluuu bluuu viazabka zabka
niceshot
Reposted frombluuu bluuu viazabka zabka
niceshot
niceshot
1243 80df 500
Reposted from777727772 777727772 viazabka zabka
niceshot
2712 3edd
Reposted frometernaljourney eternaljourney vialitka litka
niceshot
4915 ef45
Reposted fromfeliscatus feliscatus viazabka zabka
niceshot
2319 c5d7
Reposted fromdailylife dailylife viazabka zabka
niceshot
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
— ...
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialitka litka
niceshot
6151 51f7 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viazabka zabka
niceshot
niceshot
4687 573d 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight vialitka litka
niceshot
gdy jesteśmy młodzi, często nie wiemy jeszcze, czego tak naprawdę pragnie nasze serce. Dręczy nas obawa, że przejdzie nam coś obok nosa, i choć mamy przed sobą całe życie, wydaje się, że czas przecieka nam przez palce. Boimy się, że jeśli nie zrobimy czegoś od razu, to nie zrobimy tego nigdy.
— Charlotte Link "Dom sióstr"
Reposted fromdreamadream dreamadream viainherownway inherownway

January 26 2018

niceshot
8850 909d
Reposted fromdusielecc dusielecc viainherownway inherownway
niceshot
1338 0209 500
Reposted fromlaluna laluna viastuckedinsoul stuckedinsoul
niceshot
0706 cade 500
by Tina Sokolovskaya
niceshot
2068 6e81 500
Reposted fromipo ipo viajogi jogi
niceshot
6298 60aa 500
Reposted fromrol rol viajogi jogi
niceshot
0931 4450
Reposted fromscorpix scorpix vialitka litka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl